Theatervorstellung »Danke Deutschland – Cảm ơn nước Đức«

Der Trailer https://youtu.be/nJAaaYeTJ2g

What defines a German citizen? How does the relationship between shifting political conditions? There was immigration from Vietnam – under very different circumstances – in both West and East Germany.

Thế nào là một công dân Đức? Quan hệ giữa công dân và người nhập cư trong xã hội Đức biến chuyển ra sao khi bối cảnh chính trị thay đổi? Di dân từ Việt Nam – trong những hoàn cảnh rất khác nhau – đã có từ thời Tây Đức và Đông Đức.

Mano Thiravong, Mai-Phuong Kollath, Felix Römer, Kay Bartholomäus Schulze, Khanh Nguyen

Foto: Thomas Aurin

 

 

Blog von FU « (Deutsch) Vietdeutsche(s) Leben – auf der Bühne und im Gespräch“

http://affective-societies.de/en/2019/zeitgenossenschaft/vietdeutsches-leben-auf-der-buehne-und-im-gespraech/

Univ.-Prof. Dr. Birgitt Röttger-Rössler

Institut für Sozial- und Kulturanthropologie

Freie Universität Berlin

Sprecherin des SFB 1171: Affective Societies

http://www.sfb-affective-societies.de