Skip to main content
Therapie Mai Phuong Kollath Therapie Mai Phuong Kollath

Therapie

Interkulturelle systemische Einzelcoaching-/Einzelberatung |
Huấn luyện/Trị liệu hệ thống liên văn hóa cá nhân

u.a. zu folgenden Themen: | với những chủ đề như:
 • Identitätsverlust und Identitätskrise
 • Biografische Belastung
 • Psychosomatische Beschwerden
 • Erschöpfungszustände im beruflichen und familiären Umfeld
 • Diskriminierung und Mobbing
 • Traumatische Erlebnisse
 • Stressvolle Übergangssituation im Lebenszyklus
 • Einsamkeit und Kontaktschwierigkeit
 • Probleme in der Beziehung
 • Familiäre Veränderungen
 • Konflikte aus und in der eigenen Herkunftsfamilie
 • Mất bản sắc và khủng hoảng bản sắc
 • Gánh nặng từ tiểu sử
 • Rối loạn thân tâm
 • Trạng thái suy nhược trong môi trường gia đình và nghề nghiệp
 • Phân biệt đối xử và khủng bố tâm lý
 • Trải nghiệm sang chấn
 • Tình huống chuyển đổi căng thẳng trong chu kỳ sống
 • Cô đơn và khó khăn trong giao tiếp
 • Những vấn đề trong quan hệ tình cảm
 • Những biến đổi trong gia đình
 • Xung đột trong và từ chính gia đình gốc

Interkulturelle systemische
Paarberatung/Paartherapie |
Tư vấn/Trị liệu hệ thống liên văn hóa cặp đôi

Gemeinsam schauen wir auf die unterschiedlichen Ebenen und entwickeln neue Perspektiven zu Themen wie: |
Chúng ta sẽ cùng xem xét nhiều bình diện khác nhau và xây dựng các triển vọng mới cho những chủ đề như:
 • Familien(-muster)
 • Konfliktverursachende Vorstellungen über Geschlechterrollen (Übernahmen von Aufgaben, Rechten und Pflichten)
 • Sprachlosigkeit und Entfremdung
 • Vertrauensverlust und Perspektivlosigkeit
 • Stress und Überforderung
 • Problem in der Herkunftsfamilie
 • Machtstrukturen in der Beziehung
 • Extreme Abhängigkeit eines Partners vom anderen
 • (Hình mẫu) gia đình
 • Những quan niệm gây xung đột về vai trò của giới tính (phân công nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ)
 • Câm lặng và xa lánh
 • Mất lòng tin và vô vọng
 • Căng thẳng và quá tải
 • Có vấn đề trong gia đình gốc
 • Cấu trúc quyền lực trong quan hệ
 • Khi một bên quá phụ thuộc vào bên kia trong quan hệ

Interkulturelle systemische
Familienberatung/ Familientherapie |
Tư vấn/Trị liệu hệ thống gia đình liên văn hóa

Hilfe in Krisen- und Konfliktsituationen, die durch Migration entstanden sind, u.a.: |
Trợ giúp trong những tình huống xung đột hoặc khủng hoảng xuất phát từ di cư, như:
 • Familienkonflikte, verursacht durch Trennung und Scheidung
 • Generations- und Ablösungskonflikte
 • Loyalitätskonflikte
 • Akute Krisen: Verlust und Trauer
 • Verlust von Unterstützungssystemen
 • Konfrontation mit Diskriminierung und Marginalisierung
 • Beziehungsdefinitionen und Rollenverhalten
 • Xung đột gia đình do chia tay và ly hôn
 • Xung đột thế hệ và xung đột khi con cái tách khỏi cha mẹ
 • Xung đột khi con cái phải trung thành với cha mẹ
 • Khủng hoảng cấp tính: Mất mát và đau buồn
 • Mất những hệ thống nâng đỡ
 • Đương đầu với phân biệt đối xử và bị gạt ra ngoài lề
 • Những cách định nghĩa và phân vai trong quan hệ

Onlineberatung/-coaching
Tư vấn/Huấn luyện trực tuyến

Konditionen und Preise |
Điều kiện và bảng giá

Wenn Sie Interesse an Beratung oder Therapie haben, können Sie telefonisch oder per Mail einen Termin für ein Erstgespräch mit mir vereinbaren.

Dauer:
Eine Sitzung in Einzelberatung dauert 60 Minuten,
in Paar- und Familienberatung 90 Minuten.
Die Sitzungen finden in regelmäßigem Abstand von ca. 2 – 4 Wochen statt.

Kosten:
Leistungen und Kosten für Coaching, psychologische Beratung und Paar- und Familientherapie werden generell nicht von den Krankenkassen übernommen und sind immer eine Selbstzahlerleistung.

Quý vị quan tâm đến tư vấn và trị liệu có thể liên lạc với tôi qua điện thoại hoặc E-Mail để lấy hẹn cho bước đầu tiếp xúc.

Thời gian
Thời gian cho mỗi buổi tư vấn cá nhân là 60 phút,
cho tư vấn gia đình và cặp đôi là 90 phút.
Các buổi làm việc được tiến hành đều đặn, cách nhau 2 -4 tuần.

Bảng giá
Các dịch vụ và chi phí cho huấn luyện, tư vấn tâm lý và trị liệu gia đình hoặc trị liệu cặp đôi thường không được bảo hiểm y tế chi trả và luôn là dịch vụ tự thanh toán.

Kosten | Bảng giá

 • Einzelcoaching/-therapie (60 min.)
  80 € + 19% MwSt
 • Paarberatung/-therapie (90 min.)
  120 € + 19% MwSt
 • Familienberatung/-therapie (90 min.)
  120 € + 19% MwSt
 • Onlineberatung/-coaching (60 min.)
  60 € + 19% MwSt

 • Huấn luyện/trị liệu cá nhân (60 phút):
  80 Euro + 19% thuế
 • Tư vấn/ trị liệu cặp đôi (90 phút):
  120 Euro + 19% thuế
 • Tư vấn/ trị liệu gia đình (90 phút):
  120 Euro + 19% thuế
 • Huấn luyện/ tư vấn trực tuyến (60 phút):
  60 Euro + 19% thuế

Schweigepflicht | Trách nhiệm bảo mật

Alle Informationen und Daten der Beratung und Therapie unterliegen der uneingeschränkten Schweigepflicht. Sie werden diskret und streng vertraulich behandelt.

Mọi thông tin và dữ liệu trong tư vấn và trị liệu đều tuân thủ trách nhiệm bảo mật triệt để. Tôi dành cho quý vị sự kín đáo thận trọng và bảo mật nghiêm ngặt.

Es gilt die 48-Stunden-Regel | Áp dụng quy tắc 48 giờ

Die vereinbarten Termine sind exklusiv für Sie reserviert und deshalb voll kostenpflichtig. Wenn Sie kurzfristig absagen müssen (bis 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin) oder nicht erscheinen, wird das Honorar dennoch fällig.

ịch đã hẹn là dành riêng cho quý vị và vì thế được tính phí trọn vẹn. Chi phí vẫn được tính nếu quý vị phải bỏ lịch hẹn đột xuất (48 giờ trước lịch hẹn) hoặc không đến.

Meine Arbeitsweise | Tự giới thiệu

Meine Arbeit ist vielschichtig und richtet dabei ihren Blick auf Ihre bisherigen Erfahrungen, Ihre Ressourcen, individuelle Gedankenwelt und Grundüberzeugungen. Ich verstehe Sie als Expert/in für Ihr Anliegen und unterstütze Sie dabei, Ansatzpunkte und Lösungsmöglichkeiten zu erkennen. Mein Blick von außen hilft Ihnen, mehr Klarheit in Ihre Situation zu bringen und die Perspektiven zu erweitern.
Durch meine eigene Einwanderungsgeschichte und langjährige Erfahrung in der Beratung von Migranten besitze ich Sensibilität für die Besonderheiten der Lebenssituation meiner Klienten, die im kulturellen und migrationsbezogenen Kontext entstehen können. Ergänzt durch theoretische Reflexionen über Migrations- und Integrationsprozesse, unterstütze ich Sie dabei, Ihre Erfahrungen als natürlichen Teil eines kulturellen Übergangs zu verstehen und Ihre Ressourcen zu mobilisieren.
Meine therapeutische Arbeit unterliegt der Schweigepflicht. Meine Kompetenzen vertiefe ich ich kontinuierlich in kollegialen Beratungen und Supervisionen.
Ich biete meine Therapien in Deutsch und Vietnamesisch an.

Mai Phương Kollath, sinh năm 1963 tại Hà Nội, có gia đình và một con gái đã trưởng thành.
Công việc đa tầng của tôi tập trung vào những trải nghiệm của quý vị, vào nguồn lực, thế giới tinh thần cá nhân và những xác tín căn bản của quý vị. Với chuyên môn của mình, tôi thông hiểu vấn đề của quý vị và hỗ trợ để quý vị nhận biết những điểm tiếp cận và khả năng xử lý. Cái nhìn từ vị thế đứng ngoài của tôi giúp quý vị hiểu rõ hơn hoàn cảnh của mình và mở rộng thêm triển vọng.
Do tiểu sử nhập cư của chính bản thân và kinh nghiệm lâu năm tư vấn cho di dân, tôi nhạy cảm với những đặc thù trong hoàn cảnh sống của khách hàng của mình, là những điều có thể nảy sinh trong bối cảnh liên quan đến văn hóa và di cư. Bổ sung bằng những suy nghiệm lý thuyết về các tiến trình hội nhập và di cư, tôi hỗ trợ để quý vị nhận thức rằng các trải nghiệm của quý vị là một bộ phận hữu cơ trong quá trình chuyển đổi văn hóa và để huy động nguồn lực của quý vị.
Công việc trị liệu của tôi tuân thủ trách nhiệm bảo mật. Tôi thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn qua trao đổi và giám sát giữa các đồng nghiệp.
Dịch vụ trị liệu của tôi được thực hiện bằng tiếng Việt và tiếng Đức.

Meine Qualifikationen | Chuyên môn

 • Diplom-Pädagogin
 • Systemische Therapeutin/Familientherapeutin (DGSF-zertifiziert)
 • Diversity-Trainerin, zertifiziert durch Eine Welt der Vielfalt®
 • Systemische Supervision (SG-zertifiziert)
 • Practitioner of Neuro-Linguistic Programming (zertifiziert durch Society of NLP)
 • Mediation
 • Konfliktmanagement
 • Thạc sĩ giáo dục
 • Trị liệu hệ thống và trị liệu gia đình (chứng chỉ của Hội Trị liệu, Tư vấn Hệ thống và Trị liệu Gia đình Đức DGSF)
 • Hướng dẫn đào tạo đa dạng (chứng chỉ của tổ chức Một Thế giới Đa dạng®)
 • Thực hành Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (chứng chỉ của Hội NLP)
 • Thiền định
 • Xử lý xung đột
 • Thành viên Hội Trị liệu, Tư vấn Hệ thống và Trị liệu Gia đình Đức (DGSF)